Projektové schéma AOPK ČR

8. výzva AOPK ČR – OPŽP 2021 – 2027 – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR, Specifický cíl 1.6
 
Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny
Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
Podaktivita 1.6.1.1.2.100_09 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
 

Výzva pro chovatele nepodnikající v zemědělské prvovýrobě.

 • registrace žádostí: od 2. května (00:00) do 31. října 2024 (24:00)
 • termín pro podání (doručení) žádosti na AOPK ČR je od 2. května 2024 (9:00) do 7. listopadu 2024 (15:00)
 • časová způsobilost výdajů: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2029
 • oprávnění žadatelé: vlastníci a správci pozemků
 • zjednodušené metody vykazování (ZMV): proplacení dotace bude možné až na základě splnění výstupů projektu (indikátorů), které ověří kontrola na místě realizace projektu – pracovník AOPK ČR
 • přímé realizační výdaje:  jednorázové částky dle návrhu rozpočtu (ceník NOO)
 • nepřímé výdaje: formou paušální sazby (administrace, projektová příprava, publicita …)
 • administrace žádosti probíhá v Jednotném dotačním portálu
 • povinnou přílohou není odborný posudek AOPK ČR
 • pozemky zařazené do projektu musí být buď ve vlastnictví žadatele nebo je žadatel nájemcem (smlouva) nebo je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu) oprávněn projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost
 • minimální počet zvířat (5 ks) se dokládá seznamem registrovaných zvířat u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. (dle zákona č. 154/2004 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat), která jsou pasena na dotčených pastvinách s minimálním zatížením 0,2 velké dobytčí jednotky (VDJ) na hektar