76. VÝZVA

Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny
Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů

Podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá stáda, a to zejména před útoky vlka obecného.

 • termín podávání žádostí: od 21. února 2024 (9:00) do 31. října 2024 (20:00)
 • časová způsobilost výdajů: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2029
 • režim podpory: pouze projekty v režimu de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 – maximálně do výše 20 000 EUR (rozhodující je kurz v době vydání Právního aktu) –> dosavadní čerpání žadatele v režimu de minimis je možné zjistit zde.
 • oprávnění žadatelé: subjekty činné v odvětví zemědělství bez ohledu na právní formu (vlastníci a správci pozemků – projekt se vztahuje k jejich vlastní zemědělské činnosti)
 • zjednodušené metody vykazování (ZMV): proplacení dotace bude možné až na základě splnění výstupů projektu (indikátorů), které ověří kontrola na místě realizace projektu – pracovník AOPK ČR
 • přímé realizační výdaje:  jednorázové částky dle návrhu rozpočtu (ceník NOO)
 • nepřímé výdaje: formou paušální sazby (administrace, projektová příprava, publicita …)
 • povinná příloha žádosti – odborný posudek AOPK ČR
 • výzva je vhodná i pro chovatele, kteří mají již zabezpečení pořízeno (limit je 1. 1. 2021)
 • nejčastěji se jedná o již zakoupeného pasteveckého psa nebo mobilní elektrické ohradníky s příslušenstvím
 • pozemky zařazené do projektu musí být buď ve vlastnictví žadatele nebo je žadatel nájemcem (smlouva) nebo je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu) oprávněn projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost
 • minimální počet zvířat (5 ks) se dokládá seznamem registrovaných zvířat u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. (dle zákona č. 154/2004 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat), která jsou pasena na dotčených pastvinách s minimálním zatížením 0,2 velké dobytčí jednotky (VDJ) na hektar