Pravidla OPŽP

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021 – 2027.
Standard Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem, AOPK ČR 2023.
Ceník Nákladů obvyklých opatření MŽP je společný pro všechny výzvy, způsobilé výdaje se liší podle druhu zabezpečovaných zvířat. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Náklady obvyklých opatření

 
 • Pořízení vodivé sítě – 90,- Kč/m (4500,- Kč za 50 m balení)
 • Pořízení a instalace elektrického vodiče – 15,- Kč/m (ochrana proti podhrabání, zvýšení ohrady, doplnění stávající ohrady elektrickým ohradníkem)
 • Pořízení víceřadého přenosného oplocení elektrického ohradníku – 130 Kč/m (minimálně 5 řad vodičů, včetně stojek, izolátorů)
 • Pořízení pevného oplocení (z pletiva, víceřadé s elektrickým ohradníkem, kombinované) – 660,- Kč/m
 • Pořízení vchodové branky – 2.000,- Kč/ks
 • Vybudování košáru (pevného, mobilního) – 1000,- Kč/m
 • Pořízení optických bariér (nevodivá páska, zradidla) – 15,- Kč/m
 • Pořízení psa pasteveckého plemene – 71.500,- Kč/ks
 • Příspěvek na roční veterinární péči o psa pasteveckého plemene – 5.000,- Kč/ks
 • Pořízení zdroje k ohradníku včetně příslušenství – 17.000,- Kč/ks (příslušenství – např. zemnící tyče, kabely, solarní panel, baterie)
 • Pořízení přídavného navijáku za traktor pro ohrady – 50.000,- Kč/ks
 • Pořízení kolečka s navijákem pro ohrady – 22.000,- Kč/ks
 • Pořízení SMS alarmu – 13.000,- Kč/ks
 • Pořízení fotopasti – 6.600,- Kč/ks
 • Pořízení plašiče – 2.000,- Kč/ks
Specifické způsobilé výdaje
Pro ochranu ovcí a koz
Pro ochranu koní
Pro ochranu skotu
Pro ochranu farmových chovů
Pro ochranu včelstev
Obecná kritéria přijatelnosti
 • Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a aktuálním textem Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021-2027.
 • Projekt je optimálně navržen s ohledem na cílová přírodní stanoviště a ohrožené druhy, pro které je navrhován.
 • Projekt naplňuje cíle podpory a jeho přínosy k naplnění cílů podpory nejsou zanedbatelné. Přínosy pro biodiverzitu a funkce ekosystémů jsou v projektu dostatečně popsané. Projekt obsahuje dostatečný popis, jak bude zajištěna udržitelnost jeho výsledků.
 • V projektu je dostatečně zhodnocen vliv průběhu realizace opatření na biodiverzitu, funkce ekosystémů a ochranu stanovišť a ohrožených druhů a v případě existence negativních vlivů jsou navržena dostatečná opatření k jejich eliminaci či minimalizaci.
 • Realizace projektu nezpůsobí trvalý pokles biodiverzity v lokalitě a zároveň nedojde k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do biotopů ohrožených druhů rostlin a živočichů.
 • Projekt nepřipouští poškozování cenných přírodních a přírodě blízkých ploch, vyjma zásahů nezbytně nutných pro realizaci projektu.
 • Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, včetně záchranných programů, programů péče přijatých MŽP a regionálních akčních plánů přijatých AOPK ČR, vyjma zásahů nezbytně nutných pro dosažení cílů podpory biodiverzity.
 • Pokud je projekt realizován v ZCHÚ (nebo jeho OP) nebo v lokalitě soustavy Natura 2000, není v rozporu s plánem péče o ZCHÚ, zásadami péče ani se souhrnem doporučených opatření pro lokalitu soustavy Natura 2000.
 • Navrhované opatření je v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu, pokud jsou pro daná opatření zpracovány a schváleny. Pokud se navržené opatření od standardů odchyluje, jsou odchylky v  dokumentaci identifikovány, srozumitelně popsány a zdůvodněny.
 • Výsledný stav po realizaci projektu je z hlediska péče o přírodní stanoviště a druhy kvalitativně hodnotnější než stav před realizací projektu.
 • Náklady akce nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací. Opatření, pro která je stanovena položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, dosahují 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, případné vyšší náklady projektu, na jehož realizaci existuje zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny (opatření zaměřená na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané lokalitě), jsou nezbytné a odůvodněné.
Specifická kritéria přijatelnosti
 • Projekt zaměřený na předcházení škod způsobených velkými šelmami je realizován na ochranu hospodářských zvířat, která jsou evidována v Ústřední evidenci hospodářských zvířat v souladu s veterinárními předpisy/plemenářský zákon (Zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů.) a která jsou pasena na dotčených pastvinách s minimálním zatížením 0,2 velké dobytčí jednotky (VDJ) na hektar.
 • Projekt zaměřený na předcházení škod způsobených medvědem hnědým je realizován na území s doloženým opakovaným výskytem tohoto druhu (formou odborného vyjádření AOPK ČR). V případě vlka obecného je projekt realizován v oblasti jeho opakovaného výskytu vymezené mapou. (Mapa s opakovaným výskytem vlka obecného http://mapy.nature.cz/, tematická úloha – Podklady pro externí žádosti)
 • Projekt zaměřený na předcházení škod způsobených velkými šelmami je navržen s ohledem na zachování prostupnosti krajiny a se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců (Metodika AOPK ČR Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů v územním plánování . Mapa Biotop zvláště chráněných druhů velkých savců http://mapy.nature.cz/, tematická úloha – Podklady pro externí žádosti.)
Publicita

Přijetím podpory OPŽP dává příjemce podpory souhlas s tím, že bude uveden ve veřejném seznamu operací centrálně generovaným Národním orgánem pro koordinaci zveřejněném na www.dotaceEU.cz a že  poskytne ŘO/ZS přiměřenou součinnost při propagaci realizovaného projektu. Příjemce podpory není oprávněn jakkoli bránit propagaci zrealizovaného projektu.