41. VÝZVA

Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny
Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů

Podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů, konkrétně jde o tyto druhy: vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a jestřáb lesní.

 • termín podávání žádostí: od 22. února 2023 (9:00) do 31. srpna 2024 (20:00)
 • časová způsobilost výdajů: od podání žádosti do 31. 12. 2029
 • režim veřejné podpory: pouze projekty realizované v souladu s Pokyny ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2022/C485/01)
 • oprávnění žadatelé: subjekty činné v odvětví zemědělské prvovýroby, které naplňují definici malého nebo středního podniku bez ohledu na právní formu
 • zjednodušené metody vykazování (ZMV): proplacení dotace bude možné až na základě splnění výstupů projektu (indikátorů), které ověří kontrola na místě realizace projektu – pracovník AOPK ČR
 • přímé realizační výdaje:  jednorázové částky dle návrhu rozpočtu (ceník NOO)
 • nepřímé výdaje: formou paušální sazby (administrace, publicita …)
 • povinná příloha žádosti – odborný posudek AOPK ČR

 • výzva pro chovatele, kteří se teprve chystají svá zvířata zabezpečit před útoky velkých šelem
 • pozemky zařazené do projektu musí být buď ve vlastnictví žadatele nebo je žadatel nájemcem (smlouva) nebo je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu) oprávněn projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost
 • minimální počet zvířat (5 ks) se dokládá seznamem registrovaných zvířat u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. (dle zákona č. 154/2004 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat), která jsou pasena na dotčených pastvinách s minimálním zatížením 0,2 velké dobytčí jednotky (VDJ) na hektar

Alokace na schválené projekty 41. výzvy je 40 mil. Kč.